Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Pro velký zájem již 6. ročník Základního vzdělávacího kurzu pro energetické poradce!

Pro zájemce o vzdělávání v oblasti úspor energií a obnovitelných zdrojů je ještě možné se přihlásit na kurz, který v září a říjnu 2014 pořádá občanské sdružení Energy Centre České Budějovice (ECČB). Kurz je zakončen zkouškou a certifikátem o absolvování kurzu.

Pro zájemce o vzdělávání v oblasti úspor energií a obnovitelných zdrojů je ještě možné se přihlásit na kurz, který v září a říjnu 2014 pořádá občanské sdružení Energy Centre České Budějovice (ECČB). Kurz v minulosti proběhl již pětkrát a zájem o něj projevili účastníci ze všech koutů České republiky. Kurz je zakončen zkouškou a certifikátem o absolvování kurzu a určen nejen stávajícím či budoucím energetickým poradcům, ale také příslušným zástupcům měst, obcí a krajských úřadů, zaměstnancům výrobců a dodavatelů energií, podnikatelům, studentům a dalším angažovaným zájemcům z řad veřejnosti.

Na kurzu přednáší řada fundovaných odborníků a kapacit ve svém oboru. Skladba kurzu vypadá následovně:

30. září 2014

Úvod a uvítání (Mgr. Ivana Klobušníková, ECČB a Tomáš Kubín, E.ON), Rámcové dokumenty ČR a EU a platná legislativa týkající se energetiky budov a hospodaření s energií (Ing. Pavel Zeman, TZÚS České Budějovice), Dopad výroby a spotřeby energie na životní prostředí, skleníkový efekt (RNDr. Jan Pokorný, CSc., ENKI o.p.s., Třeboň), Stavební fyzika I. a II. (Ing. Milan Ostrý, Ph.D., Ústav pozemního stavitelství, VUT Brno), Feng-shui a bydlení (Mgr. Irena Kovářová, A-Spektrum s.r.o.)

1. října 2014

Nízkoenergetické a pasivní domy (Ing. arch. Mojmír Hudec, Ateliér Elam), Vytápění a ohřev užitkové vody I. a II. (Ing. Roman Vavřička, PhD., FS ČVUT), Vytápění a ohřev užitkové vody II. (Ing. Roman Vavřička, PhD., FS ČVUT), Větrání, rekuperace a teplovzdušné vytápění (Ing. Zdeněk Zikán, Atrea s.r.o.)

2. října 2014

Odborná exkurze do Horního Rakouska

  • prohlídka Zentrum Umwelt Freistadt (Centrum pro životní prostředí) – rekonstruovaný dům na nízkoenergetický standard (různé typy ekoizolací, vytápění biomasou, solární termika, fotovoltaika)
  • prohlídka Power Tower v Linci – nízkoenergetická výšková budova využívající z velké části obnovitelné zdroje energie
  • Windhaag bei Freistadt (solární termika a fotovoltaika, výtopna na biomasu, vytápění na pelety, větrná energie, výstava o energetické nezávislosti a obnovitelných zdrojích)

21. října 2014

Chlazení budov (Ing. Miroslav Urban, PhD., FSv, ČVUT Praha), Hodnocení a výpočet energetické náročnosti budov (Ing. Miroslav Urban, PhD., FSv, ČVUT Praha), Domácí elektrospotřebiče a osvětlení (Prof. Ing. Jiří Habel, DrSc., FEL ČVUT Praha), Solární tepelné soustavy na přípravu teplé vody a vytápění (Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., FS ČVUT Praha), Komunikace v poradenství (Dan Moravec)

22. října 2014

Energetické využití biomasy (Doc. Ing. Tomáš Dlouhý CSc., FS ČVUT Praha), Bioplyn – výroba a energetické využívání (Ing. Miroslav Kajan, ČOV Třeboň), Geotermální energie (Doc. Ing. Michal Kolovratník, CSc., FS ČVUT Praha), Malé vodní elektrárny (Ing. Zbyněk Bouda, Energetická agentura Vysočiny), Fotovoltaika (Prof. Ing. Vítězslav Benda, CSc., FEL ČVUT Praha)

23. října 2014

Větrné elektrárny (Ing. Jiří Špičák), Tepelná čerpadla (Ing. Josef Slováček, Asociace pro využití TČ), Využití dešťové vody (Franz Mitmasser, O.Ö. Energiesparverband), Dotace na OZE a úspory energií v Horním Rakousku (Franz Mitmasser, O.Ö. Energiesparverband), Dotační programy v ČR – přehled (Ing. Zdeněk Krejčí, ECČB), Výkupní ceny elektřiny, zelené bonusy, připojování zařízení na využití OZE do sítě (Tomáš Kubín, E.ON), Poskytování energetických služeb a vývoj metody EPC v ČR (Ing. Vladimír Sochor, SEVEn)

Rozsah kurzu: 50 vyučovacích hodin

11. listopadu 2014

Závěrečné zkoušky a slavnostní předání certifikátů.

Dosavadní zkušenosti

Účastníků minulých kurzů bylo celkem 167, z nichž 141 úspěšně zakončilo kurz závěrečnými zkouškami. V dotazníku mapujícím spokojenost účastníků s kurzem se naprostá většina z nich vyjádřila o kvalitě kurzu pozitivně, vyzdvihovali zejména vysokou odbornost přednášejících a dobrou organizaci. Znalosti a zkušenosti z kurzu lze následně využít při studiu, na pracovištích i například při provozu domácnosti. Někteří z účastníků později organizátora informovali, že jim certifikát z kurzu usnadnil nalezení nového pracovního místa. Je ovšem třeba upozornit, že kurzy samozřejmě za 6 dnů nevyškolí hotové energetické poradce. Účastníci kurzu získají solidní základní vědomosti a také mnohé užitečné kontakty, se kterými mohou dále pracovat a rozvíjet je.

Kurz je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Vzdělávací program je hodnocen 3 kreditními body.
Kurz je také akreditován jako vzdělávací program na Ministerstvu vnitra ČR.

Cena za kurz: 8 250 Kč + 21 % DPH, tj. 9 983 Kč
sleva pro členy ČKAIT: 8 000 Kč + 21 % DPH, tj. 9 680 Kč

Cena kurzu zahrnuje: vložné, sborník v tištěné formě, občerstvení během přednášek, exkurze do Rakouska (doprava, tlumočení, vstupné a oběd), účast na zkouškách a slavnostním ukončení kurzu s pohoštěním, certifikát.

Bližší informace viz http://www.eccb.cz/

Základní vzdělávací kurz pro energetické poradce se koná ve spolupráci s partnery projektu z Horního Rakouska: O.Ö. Energiesparverband a Energie AG O.Ö. a českými partnery: společností E.ON a internetovým serverem ČESKÉSTAVBY.CZ.

Energy Centre České Budějovice
logo Energy Centre České Budějovice

Bezplatné energetické poradenství v oblasti úspor energií a využití obnovitelných zdrojů, audity a energ. analýzy, Energetické průkazy pro RD, měření infrakamerou, pořádání seminářů, vydávání publikací, zprostředkování kontaktů s Horním Rakouskem a EU a další.